Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > Serie Wydawnicze > Studia nad Myślą Jana Pawła II > Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II: Znaczenie pryncypium w świetle encyklik społecznych... [SnMJPII 15] - Zbigniew Waleszczuk
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II: Znaczenie pryncypium w świetle encyklik społecznych... [SnMJPII 15] - Zbigniew Waleszczuk
Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II30,00zł
Seria: Studia nad Myślą Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7438-375-2
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2014
Ilość stron: 270[1]
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

     Aktualna rola solidarności
     Solidarność – zjawisko na czasie
     „Solidarność” pojęciem niesprecyzowanym
     Cel badań – tezy centralne

Część I
SPOŁECZEŃSTWO W KONTEKŚCIE SOLIDARNOŚCI

I Przemiany społeczne

  1. Sytuacja w Europie Zachodniej
  2. Indywidualizacja
  3. Pluralizacja
  4. Globalizacja
  5. Polaryzacja
  6. Biurokratyzacja
  7. Niepewność
  8. Konsumpcjonizm

II Pochodzenie i rozwój historyczny zasady solidarności w zarysie
  1. Etymologiczne źródła pojęcia solidarności
  2. Solidarność w ujęciu biblijnym
     Solidarność w Ewangelii św. Łukasza
    Realizacja solidarności wg św. Łukasza – podsumowanie
     Przebudowa struktur społecznych jako baza solidarności w świetle Ewangelii św. Marka
    Rezygnacja z postaw dominacji społecznej
 3. Solidarność w ujęciu Arystotelesa
 4. Solidarność jako pojęcie prawne
 5. Solidarność jako zawołanie rewolucyjne
 6. Solidarność jako prawo społeczne – Pierre Leroux
 7. Solidarność jako kategoria socjologiczna
     Solidarność w kontekście fizyki społecznej (physique sociale) – Auguste Comte
     Solidarité w kontekście organistycznego rozumienia społeczeństwa – Alfred Espinas
     Solidarność mechaniczna i organiczna – Emile Durkheim
  8. Początki solidaryzmu
  9. Znaczenie pojęcia solidarności
     Braterstwo (fraternité).
     Pojęcie braterstwa w jego rozwoju historycznym
     Braterstwo i solidarność
     Sensus communis
     Tolerancja i miłość bliźniego
     Miłość bliźniego
  10. Podsumowanie

III Znaczenie zasady solidarności w nauce społecznej Kościoła
  1. System solidaryzmu Heinricha Pescha
     Rechrystianizacja warunkiem rozwiązania kryzysu
     Społeczeństwo rozumiane jako organizm
     Prawo naturalne kontra nieograniczona konkurencja
     Żądanie sprawiedliwości w porządku społeczności przemysłowej – nowy projekt
  2. Pomocnicze kompetencje państwa jako wyraz solidarności
     Społeczne zobowiązanie własności
  3. Solidaryzm jako podstawa porządku społecznego
     Postulat solidarności w życiu gospodarczym i ekonomicznym
     Solidarność jako zasada prawna
  4. Solidarność jako zasada wspólnoty
     Naukowość systemu – podsumowanie
     Krytycy systemu
  5. Zasada solidarności jako podstawowe pojęcie nauki społecznej Kościoła
     Geneza zasady solidarności w encyklikach społecznych
  6. Solidarność jako zasada bytu
     Człowiek – ens sociale
     Zasada solidarności we wspólnocie
     Stosunek między jednostką a wspólnotą.
     Odpowiedzialność wspólna
  7. Solidarność jako zasada powinności
  8. Solidarność jako zasada prawna – drugi wymiar czynu
     Zasada pomocniczości jako zasada komplementarna wobec zasady solidarności
  9. Podsumowanie

Część II
SOLIDARNOŚĆ W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

I Solidarność osoby ludzkiej w filozoficzno-teologicznym ujęciu Jana Pawła II (Karola Wojtyły)

  1. Podstawy etyki
  2. Wspólnota – uczestnictwo i solidarność
     Przedmiot doświadczenia
  3. Transcendencja poznawcza – ujęcie świadomości
  4. Miłość w ujęciu Karola Wojtyły
     Miłość jako pożądanie
     Miłość jako życzliwość
     Wspólnotowy wymiar miłości
     Miłość oblubieńcza
     Miłość jako cnota
  5. Podsumowanie

II Zarys teologii solidarności encyklik społecznych Jana Pawła II
  1. Bóg solidarny z człowiekiem – Redemptor hominis (4 III 1979)
     Chrystologiczno-soteriologiczne zakorzenienie godności człowieka
     Chrystologiczna podstawa etyki społecznej
     Misja zbawcza Kościoła
     Podsumowanie
  2. Miłosierdzie wyrazem solidarności – Dives in misericordia (30 XI 1980)
  3. Praca miejscem urzeczywistniania solidarności – Laborem exercens (14 IX 1981)
     Kontekst i budowa encykliki
     Najważniejsze tematy Laborem exercens
    Wprowadzenie (LE 1–3)
    Praca i człowiek (LE 4–10)
    Solidarność ludzi pracy (LE 8)
    Indywidualne i społeczne znaczenie pracy (LE 9–10)
    Konflikt między pracą i kapitałem w świecie współczesnym (LE 11–15)
    Praca, ekonomia i materializm (LE 12–13)
Praca i własność
Prawa ludzi pracujących
    Praca jako prawo człowieka i obowiązek solidarności (LE 16)
Pracodawca pośredni
Miejsca pracy, płaca, świadczenia socjalne
Znaczenie zawiązków zawodowych
Zagadnienia szczegółowe
    Duchowość pracy (LE 24–27)
Podsumowanie: solidarność w kontekście pracy ludzkiej
Praca jako wyraz i narzędzie ludzkiej solidarności
Solidarność z ubogimi
Solidarność robotników jako droga do dobra wspólnego
  4. Spór z teologią wyzwolenia
     Główne myśli dokumentów CELAM
     Medellin (1968)
     Puebla (1979)
     Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary na temat teologii wyzwolenia
    Libertatis nuntius (6 VIII 1984)
    Libertatis constientia (22 III 1986)
  5. Rozwój w kontekście solidarności – encyklika Sollicitudo rei socialis (30 XII 1987)
     Kontekst i budowa encykliki
     Główne myśli Sollicitudo rei socialis
     Wprowadzenie i odniesienie do Populorum progressio (SRS 1–10)
     Panorama świata współczesnego
     Podział na Północ i Południe
     Bezdomność, bezrobocie, zadłużenie
     Wymiar polityczny
     Znaki nadziei
     Prawdziwy rozwój ludzki
     Teologiczna analiza aktualnych problemów
    Struktury grzechu
    Solidarność
    Wskazania szczegółowe
Zadanie głoszenia Ewangelii przez Kościół
Opcja czy miłość preferencyjna na rzecz ubogich (SRS 42)
Konieczne reformy (por. SRS 43)
Duch inicjatywy
    Zakończenie (SRS 46–49)
Podsumowanie: solidarność
jako odpowiedź na struktury grzechu
Solidarność jako cnota chrześcijańska
Uniwersalność solidarności – jedność ludzkości
Opcja na rzecz ubogich
Realizacja solidarności
Ambiwalencja koncentracji na jednostce
  6. Społeczeństwo solidarne w świetle encykliki Centesimus annus (1 V 1991)
    Kontekst i budowa encykliki
Wprowadzenie (CA 1–3)
Od Rerum novarum do przełomu roku 1989 (CA 4–21)
Główne rysy Rerum novarum (CA 4–11)
Na drodze ku nowemu (CA 12–21)
Rok 1989 (CA 22–29)
Podstawowe linie rozwoju świata ery postkomunistycznej (CA 30)
Własność prywatna i powszechne przeznaczenie dóbr (CA 30–43)
Państwo i kultura
Człowiek drogą Kościoła (CA 53–62)
    Podsumowanie

III Osoba we wspólnocie – zarys solidaryzmu nauczania społecznego Jana Pawła II
  1. Solidarność wyrazem moralnej transcendencji osoby ludzkiej
    Godność człowieka a misterium Chrystusa
    Solidarność pracy
  2. Solidarność w rodzinie szkołą odpowiedzialności za dobro wspólne
    Rodzina
Rodzina jako pierwszy podmiot i przedmiot solidarności
    Solidarność państwa z rodzinami – odpowiedzialność za dobro wspólne społeczeństwa
    Solidarność robotników
     Solidarność z robotnikami – rola państwa jako pracodawcy pośredniego
  3. Solidarność w wymiarach całego świata
    Solidarność w stosunkach międzynarodowych
    Solidarność pracodawców globalnych – koncerny transnarodowe
  4. Potrzeba korekty imperializmu ekonomicznego
    Rola przedsiębiorców oraz menadżerów
    Solidarność miłością preferencyjną na rzecz ubogich
  5. Podsumowanie:
    Solidarność jako cnota i zasada porządku społecznego

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Źródła
Literatura pomocnicza

 X
« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2