Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Szukaj:
Wydawnictwo > PUBLIKACJE WN UPJPII > NOWOŚCI 2020 > Statuty Synodu Zamojskiego 1720 r.: Nowe tłumaczenie z komentarzami, red. Przemysław Nowakowski
Szukaj
Słowa kluczowe:

Cena:
,
Kategoria:


Wyszukiwanie zaawansowane

Książka
« wróć
Statuty Synodu Zamojskiego 1720 r.: Nowe tłumaczenie z komentarzami, red. Przemysław Nowakowski
Statuty Synodu Zamojskiego 1720 r.49,00zł 35,00zł (29% taniej) oszczędzasz 14,00zł
ISBN: 97-83-7730-418-1
Miejsce wydania: Kraków - AVALON
Rok wydania: 2020
Ilość stron: 431
Koszyk: do koszyka
Ocena: 0
SPIS TREŚCI:

WSTĘP

Uwagi do edycji tekstu łacińskiego
Uwagi do przekładu polskiego
Wykaz skrótów łacińskich (w tekście oryginalnym)
Wykaz skrótów łacińskich (w przypisach do tekstu oryginalnego)

ACTA SYNODI ZAMOSCIENSIS ANNO MDCCXX
STATUTY SYNODU ZAMOJSKIEGO 1720 ROKU


Oratio Synodalis
Mowy synodalne

Taxa Cancellariae
Taksa kancelarii

Professiones Fidei emissae ab omnibus, qui interfuerunt Synodo
Wyznania wiary wszystkich uczestników Synodu

Decretum Sacrae Congregationis de Propaganda Fide habitae die vigesima septima Maii 1715
Dekret Świętej Kongregacji Propagandy Wiary z dnia dwudziestego siódmego maja 1715 [roku]

Sessio Prima
Sesja pierwsza

Sessio Secunda
Sesja druga

Sessio Tertia
Sesja trzecia

Titulus Primus. De Fide Catholica
Tytuł pierwszy. O wierze katolickiej

Titulus Secundus. De praedicatione Verbi Dei, et Catechismo instituendo
Tytuł drugi. O głoszeniu słowa Bożego i nauczaniu katechizmu

Titulus Tertius. De Sacramentis, eorumque administratione
Tytuł trzeci. O sakramentach i ich udzielaniu

§. I. De Baptismo
§. I. O chrzcie

§. II. De Confirmatione
§. II. O bierzmowaniu

§. III. De Eucharistia
§. III. O Eucharystii

§. IV. De celebratione Missarum
§. IV. O sprawowaniu Mszy Świętych

§. V. De Poenitentia
§. V. O pokucie

§. VI. De Extrema Unctione
§. VI. O ostatnim namaszczeniu

§. VII. De Sacris Ordinationibus
§. VII. O święceniach

§. VIII. De Matrimonio
§. VIII. O małżeństwie

Titulus Quartus. De Reformatione
Tytuł czwarty. O reformie

Titulus Quintus. De Metropolitano
Tytuł piąty. O metropolicie

Titulus Sextus. De Episcopis
Tytuł szósty. O biskupach

Titulus Septimus. De Officialibus
Tytuł siódmy. O oficjałach

Titulus Octavus. De Notario, et taxa Episcopali
Tytuł ósmy. O notariuszu i taksie biskupiej

Titulus Nonus. De Proto-Presbyteris, sive Decanis Ruralibus
Tytuł dziewiąty. O archiprezbiterach, czyli dziekanach wiejskich

Titulus Decimus. De Parochis, et Parochiis
Tytuł dziesiąty. O proboszczach i parafiach

Titulus Undecimus. De Monasteriis et Statu Monachorum
Tytuł jedenasty. O klasztorach i stanie mniszym

Titulus Duodecimus. De Monialibus
Tytuł dwunasty. O mniszkach

Titulus Decimus Tertius. De Ecclesiis, earumque Bonis non alienandis
Tytuł trzynasty. O kościołach i zakazie sprzedaży ich dóbr

Titulus Decimus Quartus. De Simonia
Tytuł czternasty. O symonii

Titulus Decimus Quintus. De Studiis instaurandis, et Seminariis
Tytuł piętnasty. O ustanowieniu szkół i seminariów

Titulus Decimus Sextus. De Ieiuniis, et Festis
Tytuł szesnasty. O postach i świętach

Titulus Decimus Septimus. De Reliquiis, Miraculis, ac veneratione Sanctorum
Tytuł siedemnasty. O relikwiach, cudach i czci wobec świętych

Titulus Decimus Octavus. De Pensionibus pro Dominis Deputatis ad Tribunal Regni
Tytuł osiemnasty. O pensjach dla panów deputowanych do Trybunału Koronnego

Titulus Decimus Nonus. De Sinodalibus Constitutionibus
Tytuł dziewiętnasty. O Konstytucjach Synodalnych

Quaestiones in Visitationibus indagandae
Pytania, które należy zadać w czasie wizytacji

Ex Actis originalibus Synodi Provincialis Provinciae Russiae, Ritus Graeci uniti extractum
Wyciąg z autentycznych akt Synodu Prowincjalnego Prowincji Ruskiej, obrządku grecko-unickiego

KOMENTARZ HISTORYCZNY

ks. Stanisław NABYWANIEC
Spojrzenie na Synod Zamojski 1720 roku po trzystu latach

KOMENTARZ PRAWNY

Łukasz MARZEC
Prawny wymiar latynizacji cywilizacji europejskiej w kontekście Synodu Zamojskiego

KOMENTARZ LITURGICZNY

Przemysław NOWAKOWSKI CM
Rola Synodu Zamojskiego w kształtowaniu się liturgii Kościoła greckokatolickiego

Bibliografia
Summary
Indeks

« wróć
© by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Powered by MAJpage 1.2