Regulamin sklepu

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Księgarnia Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem ksiegarnia.upjp2.edu.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu.
 4. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Księgarni Internetowej.
 5. Sprzedawca – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25, NIP 676-10-11-948.
 6. Towar – produkty (również pliki elektroniczne) dostępne w ofercie Księgarni Internetowej.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób w jaki zostanie on dostarczony Klientowi.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 9. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 10. Komunikacja Drogą Elektroniczną – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www Księgarni Internetowej.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Internetowej dostępnej pod adresem www.ksiegarnia.upjp2.edu.pl.
 2. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Księgarni Internetowej,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień,
  • zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Księgarni Internetowej.
 4. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Zasady korzystania z Księgarni Internetowej

 1. Korzystanie z serwisu przez Klienta jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w Księgarni Internetowej.
 3. Kompletowanie i składanie Zamówienia odbywa się za pomocą formularza, działającego na stronie Księgarni Internetowej.
 4. Każdy Klient, dokonując Zamówienia wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji i dostawą Towaru.

4. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia

 1. Aby dokonać Zamówienia w Księgarni Internetowej wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, użycie przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. Po wejściu na stronę Księgarni Internetowej (www.ksiegarnia.upjp2.edu.pl), należy dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów w trybie 24/7.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach Księgarni Internetowej stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji na stronie jednoznacznie wynika, że dany Towar jest niedostępny i jego zamówienie jest niemożliwe.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do KOSZYKA.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 7. Aby sfinalizować zamówienie Klient zobowiązany jest podać wszystkie dane, niezbędne do jego realizacji, czyli:
  • imię i nazwisko / nazwę firmy
  • adres dostawy
  • e-mail
  • telefon kontaktowy
  • NIP (o ile ma zostać wystawiona faktura VAT).
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Będzie ono zawierać:
  • przedmiot zamówienia,
  • jednostkową oraz łączną cenę zamówionych produktów – w tym koszty dostawy – oraz kosztów dodatkowych (o ile takie występują),
  • wybraną metodę płatności,
  • wybrany sposób dostawy.
 9. W celu wysłania Zamówienia, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE.
 10. Złożenie Zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta powyżej wiadomości e-mail.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Ceny produktów i promocje

 1. Cena na stronie Księgarni Internetowej, zamieszczona przy Towarze, podawana jest w złotych polskich, z uwzględnieniem podatku VAT. Cena ta nie zawiera kosztów przesyłki, ani ewentualnych opłat celnych. Informacje te podawane są oddzielne, przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w KOSZYKU, w chwili składania Zamówienia na stronie Księgarni Internetowej.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji, są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od ceny regularnej Towaru, obowiązującej w momencie składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia Internetowa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towaru tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

6. Formy płatności i warunki dostawy

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:
  • online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (Przelewy24.pl),
  • za pomocą karty płatniczej,
  • przelewem na rachunek bankowy (przedpłata); rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail
   Brak wpłaty w terminie 7 dni skutkuje anulowaniem Zamówienia
  • płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.
 2. Szczegółowe informacje na temat możliwych form płatności dostępne są na stronie Księgarni Internetowej.
 3. Formę dostawy zakupionego Towaru wybiera Klient w trakcie składania Zamówienia.
 4. Informacja o kosztach dostawy dla konkretnego Zamówienia, dostępna jest w trakcie jego składania.
 5. W przypadku osobistego odbioru przesyłki z Towarem, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy z prośbą o sporządzenie protokołu szkody.
 6. Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie elektronicznej (PDF) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. O chęci otrzymania faktury VAT, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia. W przeciwnym wypadku sprzedaż zostanie zafiskalizowana, co uniemożliwi wystawienie faktury w późniejszym czasie.

7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego – tj. dokonujący zakupu Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową – ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie:
  • na piśmie, wysyłając je na adres Sprzedawcy, podany w niniejszym Regulaminie,
  • mailem, na adres sklep@upjp2.edu.pl.
 2. Wskazany powyżej termin 14 dni, liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru tj. data jego odbioru przez Klienta lub doręczenia przez operatora pocztowego czy kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć Klient na formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru, Klient odpowiada za jego uszkodzenie lub zniszczenie. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający jego ochronę w trakcie transportu.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Wydawnictwo Naukowe UPJPII, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient, chyba że strony ustalą inaczej.
 7. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą sumie wartości wszystkich odsyłanych Towarów, niezwłocznie, tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym zwrot został odebrany przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu dzienników, czasopism oraz płyt CD lub DVD (o ile opakowanie płyty zostało otwarte po dostarczeniu).
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę Towaru.

8. Zasady sprzedaży plików cyfrowych

I. Sposób składania zamówienia

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu ebooka lub pliku MP3.
 2. W przypadku zakupu ebooka lub pliku MP3, towar udostępniany jest na koncie Klienta w Księgarni Internetowej oraz – w przypadku płatności elektronicznej – na stronie potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 3. Na stronie produktu (ebooka lub pliku MP3) zostanie zamieszczona informacja określająca format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 4. Każdy zakupiony ebook lub plik MP3 można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.
 5. W przypadku zamówienia jednocześnie ebooka/ów i/lub pliku/ów MP3 i produktów innego rodzaju zamówienie będzie można opłacić tylko poprzez płatność elektroniczną.

II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające ebooki lub pliki MP3 zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
 3. potwierdzenie otrzymania płatności;
 4. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub pliku MP3.
 5. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze strony Księgarni Internetowej. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

IV. Zasady korzystania z ebooków i plików MP3

 1. Zakupione i opłacone ebooki i pliki MP3 będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Księgarni Internetowej w zakładce MOJE KONTO, w części MOJE PLIKI DO POBRANIA.
 2. Dla klientów dokonających zakup plików elektronicznych bez logowania będą one dostępne na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia.
 3. W celu pobrania ebooka lub pliku MP3 należy kliknąć na przycisk POBIERZ znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu, plik do pobrania zostanie udostępniony.
 4. Po dokonaniu zakupu, zaleca się zapisanie przez Klienta, ebooków i pliku MP3, na odrębnym nośniku pamięci. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania plików cyfrowych zakupionych w Księgarni Internetowej, zatem to Klient ponosi ryzyko utraty niezapisania plików.
 5. Wszystkie ebooki i pliki MP3 oferowane w Księgarni Internetowej, są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w licencji.
 6. Klient ma prawo korzystać z ebooków i plików MP3 wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Księgarni Internetowej jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru, doręczenia go Klientowi, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży Towaru, zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych za pośrednictwem Księgarni Internetowej przez Klienta.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25, NIP 676-10-11-948. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji.
 4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.

10. Reklamacje

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Księgarni Internetowej: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydawnictwo Naukowe, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10 lub mailowo (sklep@upjp2.edu.pl).
 2. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

11. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnej wersji Regulaminu w każdym momencie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://ksiegarnia.upjp2.edu.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Dodano do koszyka0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
  0
  Twój koszyk
  koszyk jest pustyWróć do zakupów
  Scroll to Top