PRACA ZBIOROWA

Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”

49,90 

Redakcja: Jan Mazur OSPPE

Availability: Na stanie

SKU: 978-83-7438-519-0 Kategorie: , Tag:
Waga 610 g
Wymiary 23 × 16 cm
ISBN

978-83-7438-519-0

Rok wydania

2016

Ilość stron

397

Format

160/230, Książka w miękkiej oprawie

Autor

PRACA ZBIOROWA

Wydawca

Miejsce wydania

Kraków

Autor encykliki Centesimus annus ukazał feno­men „rzeczy nowych” w globalizującym się świe­cie, którego oblicze pod koniec XX stulecia coraz wyraźniej przybierało kształt ponowoczesności. Uczynił to w duchu wierności zasadzie, pole­gającej na uznaniu katolickiej nauki społecznej za narzędzie ewangelizacji [… ].

Zważywszy na cele każdej autentycznej polityki społecznej, nie sposób nie zauważyć, że troska o ich realizację kryje się w każdej encyklice spo­łecznej. ,,Społeczny” głos papieży, w szczególno­ści św. Jana Pawła II, ale także jego następców, Benedykta XVI i Franciszka, ukierunkowany jest na obronę prawdy o człowieku, która domaga się poszanowania jego godności, co przekłada się na respektowanie zasad miłości i sprawiedli­wości społecznej, budowanie autentycznego po­koju społecznego jako warunku realizacji dobra wspólnego. Pod tym względem niezwykle ważne są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Cen­ tesimus annus, że do prawdziwego dobra, także dobra wspólnego definiującego sens polityki, prowadzi tylko taka wolność, która podporząd­kowana jest prawdzie [… ].

Święty Jan Paweł II wyraził przekonanie, że poza Ewangelią nie ma prawdziwego rozwiązania ja­kiejkolwiek kwestii społecznej, zaś „rzeczy nowe” mogą tylko w niej odnaleźć swoją przestrzeń prawdy i odpowiedni fundament moralny. Nie­chaj duch społecznego nauczania św. Jana Paw­ła II przeniknie współczesną politykę społeczną właśnie z uwagi na autentyczne dobro człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże!

(fragment Przedmowy kard. Gerharda Miillera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary)

SPIS TREŚCI:

kard. Gerhard MÜLLER
Przedmowa

Jan MAZUR OSPPE
(Inspiration from Centesimus annus for social policy in the post-modern society)
Inspiracje Centesimus annus dla polityki społecznej w ponowoczesnym społeczeństwie
ks. Henryk SKOROWSKI
(Church to „new things” and new challenges. 25 years after the encyclical Centesimus annus )
Kościół wobec „rzeczy nowych” i nowych wyzwań. 25 lat po encyklice Centesimus annus
ks. Kazimierz ŚWIĘS
(Centesimus annus – pastoral insight into 1989)
Centesimus annus – pastoralny wgląd w rok 1989
ks. Jan SZYMCZYK
(Freedom – truth – good and Centesimus annus )
Wolność – prawda – dobro w aspekcie Centesimus annus
ks. Piotr MAZURKIEWICZ
(Political message of the encyclical Centesimus annus )
Przesłanie polityczne encykliki Centesimus annus
Krzysztof WIELECKI
(The ideas of John Paul ii in the context of social policy in the postindustrial era)
Myśl Jana Pawła II w kontekście polityki społecznej w czasach postindustrializmu
ks. Piotr KROCZEK
(Legal culture in social politics: perspective of Centesimus annus )
Kultura prawna w polityce społecznej: perspektywa Centesimus annus
Łukasz RYSZKA
(Contribution of the Church in political culture)
Wkład Kościoła na rzecz kultury politycznej
Marek WÓDKA OFMConv
(Axiological foundations of political order in the days of globalization)
Aksjologiczne podstawy ładu politycznego w dobie globalizacji
ks. Zdzisław KUNICKI
(Ideological appropriation and cultural expropriation. Centesimus annus and the critical theory)
Ideologiczne zawłaszczenia i kulturowe wywłaszczenia. Centesimus annus a teoria krytyczna
ks. Piotr BURGOŃSKI
(The problem of autonomy of the democratic order)
Problem autonomii porządku demokratycznego
Maria GAGACKA
(Axiological and investment dimension of the responsibility for the man in politics of the activation and social economy)
Aksjologiczny i inwestycyjny wymiar odpowiedzialności za człowieka w polityce aktywizacji i ekonomii społecznej
Arkadiusz BIAŁY
(John Paul II’s vision of state and society a reality of contemporary transformation)
Jana Pawła II wizja państwa i społeczeństwa a realia współczesnych przemian
ks. Andrzej ZWOLIŃSKI
(The social responsibilities of ownership)
Społeczne obowiązki własności prywatnej
ks. Krzysztof ADAMSKI
(„Freedom of work, entrepreneurship and participation” as an alternative to socialism and capitalism)
„Wolność pracy, przedsiębiorczość i uczestnictwo” jako alternatywa dla socjalizmu i kapitalizmu
Paweł ULMAN
(The human work and its decent remuneration in the light of the encyclical Centesimus annus )
Praca człowieka i godne jej wynagradzanie w świetle encykliki Centesimus annus
Wioletta SZYMCZAK
(Subjectivity person and society as a challenge for civic education. The prospect of Centesimus annus )
Podmiotowość osoby i społeczeństwa jako wyzwanie dla edukacji obywatelskiej. Perspektywa Centesimus annus
ks. Grzegorz GODAWA
(Topicality of the concept of „ecology of the family” in the encyclical Centesimus annus )
Aktualność koncepcji „ekologii rodziny” zawartej w encyklice Centesimus annus
ks. Łukasz MARCZAK
(Ecological trend of humanism in Centesimus annus)
Ekologiczny nurt humanizmu w Centesimus annus
Tomasz PECIAKOWSKI
(Catholic intelligentsia and national culture. Reflection on canvas Centesimus annus )
Inteligencja katolicka a kultura narodowa. Refleksja na kanwie Centesimus annus
ks. Dariusz TUŁOWIECKI
(Reception Centesimus annus in the social teaching of the popes Benedict xvi and Francis)
Recepcja Centesimus annus w nauczaniu społecznym papieży: Benedykta XVI i Franciszka

Jan MAZUR OSPPE
Posłowie

Wykaz skrótów
Nota o autorach

Dodano do koszyka
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
    0
    Twój koszyk
    koszyk jest pustyWróć do zakupów
    Przewiń do góry